ציורי קיר של כספיון בגן ילדים

במיסדרון גן ילדים ציור של כספיון מהסיפור